Enlige vandrere i naturen

For enlige vandrer (ikke ridende, løbere, grupper mm) gælder Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse og Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen. Nedenfor er et kort resume af reglerne i disse.

Strande og klitfredede arealer

Strandbredder og andre kyststrækninger er åbne for færdsel til fods og kortvarigt ophold på arealer mellem daglig lavvandslinje og den sammenhængende landvegetation, der ikke er domineret af salttålende planter eller anden strandbredsvegetation. Adgang på eget ansvar. Undtaget er arealer, der inden den 1. januar 1916 er udlagt som have eller inddraget under en erhvervsvirksomhed, der drives på ejendommen, forsvarsanlæg og havneanlæg.

Skove

Færdsel til fods er tilladt såvel på skovenes veje og stier som uden for disse. Det er ikke tilladt at passere stengærder, jordvolde og andre hegn, der afgrænser skoven bortset fra gennem lovlige passager.

Udyrkede arealer

Udyrkede arealer er åbne for færdsel til fods og ophold, hvis der er lovlig adgang dertil. Adgang sker på eget ansvar. Ejeren kan forbyde adgang på dage, hvor der holdes jagt, eller i områder, hvor der foregår intensivt landbrugsarbejde. Til privatejede, udyrkede arealer er der kun adgang fra kl. 6 til solnedgang. Ophold må ikke finde sted inden for 150 m fra beboelses- og driftsbygninger. Undtaget er privatejede arealer, der i deres helhed er forsvarligt hegnede, bræmmer langs vandløb og søer, som efter lov om vandløb skal holdes udyrkede, medmindre de grænser op til arealer, der er åbne for offentlighedens adgang.

Der er adgang til hegnede, udyrkede arealer, hvor der ikke er græssende husdyr, gennem låger og led og over stenter eller lignende, såfremt der ikke er opsat skilte, der helt eller delvis forbyder denne færdsel. Det er ikke tilladt at færdes og opholde sig i rørbevoksninger. Særlige regler for udyrkede arealer, der ejes af staten, kommuner og Folkekirken.

Veje og stier i det åbne land

Der er adgang til færdsel ad veje og stier i det åbne land kan, med mindre færdslen er til gene for den erhvervsmæssige udnyttelse af ejendommen, hvis den i særlig grad generer privatlivets fred, eller hvis der er behov for beskyttelse af plante- og dyreliv. Adgang sker på eget ansvar. Undtaget er hvis ejeren kan godtgøre, at vejen eller stien udelukkende er etableret som led i en aftale om fremme af offentlighedens adgangsmuligheder.

Generelle undtagelser 

I skove, på udyrkede arealer, veje og stier i det åbne land må man ikke færdes på dage hvor der holdes selskabsjagt, perioden 16. maj til 15. juli fra kl. 6 til kl. 7 når der er pürschjagt, og i områder, hvor der foregår intensivt skovningsarbejde, intensivt landbrugsarbejde, i områder, hvor færdslen på grund af intensivt landbrugsarbejde kan være forbundet med fare

Generelle regler

Alle, der færdes i naturen, skal rette sig efter de anvisninger, der gives dem af ejeren eller dennes repræsentant eller som fremgår af skiltning eller på anden måde. Ejeren kan, i det omfang det ikke strider mod andre bestemmelser, give tilladelse til andet og mere, end der følger af reglerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 4 og denne bekendtgørelse.

Man skal naturligvis opføre sig ordentligt, forstået på den måde at man ikke ødelægger noget eller bevidst generer ejerne.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar